Welcome to Wiki Site

Predaj s.r.o.

Predaj s.r.o. je jednou z možností ako sa „zbaviť“ svojej spoločnosti s ručením obmedzeným.   Z právneho hľadiska je možné predaj sro definovať ako prevod obchodného podielu zo súčasného spoločníka na iného. Za istých okolností môže byť práve tento spôsob zbavenia sa spoločnosti pre spoločníka najvýhodnejší a pomerne rýchly.  

Pri predaji s.r.o. dochádza k predaju obchodného podielu, pričom obchodný podiel v s.r.o. sa stanovuje na základe výšky základného imania. Spoločník môže tento podiel predať za určitú kompenzáciu alebo bez nej. Všetko sa stanoví v zmluve o prevode obchodného podielu. Nový majiteľ obchodného podielu následne nemá žiadny záväzok skladať podiel na základnom imaní, keďže toto už bolo spravené pôvodným majiteľom obchodného podielu.

Pre predaj s.r.o. a teda aj pre predaj podielu je potrebné získať súhlas valného zhromaždenia. V zápisnici z tohto valného zhromaždenia musí byť jednoznačne jasné, že dochádza k prevodu obchodného podielu, nie sú prípustné žiadne pochybnosti. V prípade, že vo firme je iba jeden spoločník, vyžaduje sa súhlas spoločníka.

Následne je potrebné pripraviť zmluvu o prevode obchodného podielu. Pre predaj s.r.o. je v tejto zmluve potrebné uviesť všetky dôležité identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho a samozrejme údaj,  v akom pomere sa spoločnosť predáva.

Pri prevode obchodného podielu dochádza k viacerým zmenám v štruktúrach spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky tieto zmeny je dôležité zmeniť aj v obchodnom registri.

Dôvodov, kvôli ktorým dôjde k predaju spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť niekoľko. Predaj s.r.o. je najčastejšie výsledkom snahy o ukončenie podnikateľskej činnosti, prípadne je podnikanie stratové alebo sa podnikatelia prirodzene rozhodnú odísť do dôchodku. Ďalšou, v poslednej dobe veľmi aktuálnou príčinou predaja spoločnosti s ručením obmedzeným je zavedenie daňových licencií. Preto, ak má niekto „spiacu spoločnosť s ručením obmedzeným“, ktorá v skutočnosti nevykonáva žiadnu činnosť, nemá pre spoločníka zmysel platiť každoročne takúto minimálnu daň z príjmov alebo pre niektoré s.r.o.

Predaj s.r.o. je zaujímavým pre všetkých tých podnikateľov, ktorí nemajú čas na vybavovanie všetkých náležitostí súvisiacich so zakladaním spoločnosti s ručením obmedzeným. Už po dvoch týždňoch môžu byť majiteľmi spoločnosti s ručením obmedzeným bez toho, aby museli riešiť množstvo starostí a problémov.

Predaj s.r.o. musí prebehnúť s dodržaním určitých stanovených požiadaviek. V prvom rade nesmie mať spoločnosť s ručením obmedzeným žiadne záväzky. Ak spoločnosť nejaké záväzky má, je dôležité sledovať či výška záväzkov neprevyšuje výšku majetku spoločnosti, pretože takáto spoločnosť by na seba nemala vyhlasovať konkurz. Takže predaj s.r.o.  je možný len v prípade spoločnosti, ktorá nemá žiadne pracovnoprávne záväzky, žiadne dodávateľské vzťahy, odberateľské vzťahy, žiadne nájomné vzťahy a pod.

Sidebar